ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ทต.บ้านธิ มอบเบี้ยยังชีพ แบบ Delivery ป้องกันติดเชื้อโควิด-19

...เทศบาลตำบลบ้านธิ มอบเบี้ยยังชีพ แบบ Delivery ป้องกันติดเชื้อโควิด -19 ตามที่ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการเร่งด่วน ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดลำพูน (ฉบับที่ 6) ประกาศ ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 มาตรการให้ผู้สูงอายุและผู้พิการอยู่ในเคหสถานหรือที่พำนักของตน เพราะถือว่าเป็นกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ...ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ จึงได้มีแนวนโยบายกำหนดมาตรการในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มิให้มีการแออัดของประชาชนและยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในการรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพ แบบ Delivery ถึงหน้าบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทั้ง 20 หมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ประจำหมู่บ้าน ได้ร่วมลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ด้วย ...ทั้งนี้ได้เน้น ย้ำสำหรับผู้ที่เบี้ยยังชีพ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย จึงมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อเป็นการป้องกันติดเชื้อโควิด -19

ดูรูปภาพเพิ่มเติม