ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563
..เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และกำนันผู้ใหญ่บ้านธิ เข้าร่วมการประชุมโดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 1. การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 2.การขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณต่างๆ

ดูรูปเพิ่มเติม