ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ตั้งด่านตรวจรถบรรทุก

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 นายพิศาล ดวงดึง หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ดำเนินการตั้งด่านตรวจรถบรรทุก ณ ถนนหน้าบริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อตรวจสอบและป้องกันการกระทำความผิด ตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และระเบียบและข้อปฏิบัติในการควบคุมฝุ่นละออง จากการบรรทุกและขนส่งวัสดุก่อสร้างต่างๆ