ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านธิ

... วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านธิเพื่อประชุมกลั่นกรองและพิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ขอรับการช่วยเหลือมายัง ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีวาระที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณา เหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา และการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านธิ

ดูรูปเพิ่มเติม