ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำเดือน ต.ค.2562

... เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน พัฒนาสังคมให้น่าอยู่
...วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ลงพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับชมรมวู้ดบอลจังหวัดลำพูน แลประชาชนบ้านดอยเวียง โดยการทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ตลอดจนเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันวู้ดบอลลำพูนโอเพ่น 2019 “ดอยเวียงเกมส์” ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 นี้ ณ สนามวู้ดบอลวัดพระธาตุดอยเวียง หมู่ที่ 9

....การทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นหนึ่งในหลักการช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม เป็นการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ความเสียสละ เป็นคุณธรรมที่ควรยึดถือปฏิบัติสำหรับทุกๆคน ไม่เพียงแต่ผู้ที่เป็นผู้นำเท่านั้น ผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมควรยึดหลักธรรมข้อนี้เป็นหลักใน การดำเนินชีวิต การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี้ถือเป็นหลักปฏิบัติสำคัญของคนดี

....ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ประกอบกับการส่งเสริมการมีหลักคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านธิทุกคนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลบ้านธิกับชุมชน ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ จึงกำหนดให้มี กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทุกวันพุธ ซึ่งมีแผนงานการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชน/หมู่บ้าน/สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวในเขตของเทศบาลตำบลบ้านธิและบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ

 

ดูรูปเพิ่มเติม