ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ต้อนรับ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพายัพ

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายณธาเมศ ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพายัพนำโดยผศ.ดร.เขตไท ลังกาพินธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งได้เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านธิ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพายัพและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวิจัย โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีการศึกษา 2562 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เลือกพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านธิ เป็นพื้นที่เป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินโครงการวิจัยและโครงการการบริการวิชาการแก่ชุมชนตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันพัฒนาชุมชนและร่วมมือกันดำเนินกิจการด้านการวิชาการและบริการระหว่างกันในประเด็น ปัญหารากฐาน ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการศึกษาสุขภาวะและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในตำบลบ้านธิ

ดูรูปเพิ่มเติม