เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดกิจกรรมการประกวด"ห้องทำงาน 5 ส."

  • พิมพ์

... ด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหาร ได้จัดทำโครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2562 ขึ้น ซึ่งกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
... การจัดโครงการกิจกรรม 5 ส. ในครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้จัดให้มีการประกวด ห้องทำงานน่าอยู่ ตามหลักกิจกรรม 5 ส. โดยมีนายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ เป็นประธานพร้อมด้วย คุณฌุภิตา ปัญโญใหญ่ท้องถิ่นอำเภอบ้านธิ คุณธีระศักดิ์ สุรินทร์คำ นักจัดรายการวิทยุ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมตรวจประเมินโครงการกิจกรรม 5 ส. ของเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยทางคณะกรรมการได้ลงตรวจห้องทำงานทุกห้อง ได้แก่ ห้องสำนักปลัด ,กองคลัง, กองสาธารณสุข ,กองช่าง ,กองการศึกษา งานการเจ้าหน้าที่, งานนิติการ, งานจัดเก็บรายได้ ,กองสวัสดิการสังคม ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานกิจการประปาและโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ซึ่งจะทำการตรวจประเมินในเดือนมีนาคม ,เมษายน ,มิถุนายน สิงหาคม และกันยายน พ.ศ.2562 โดยจะมีการประกาศผลและมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ห้องทำงานที่มีการบริหารจัดการ ห้องทำงานดีเด่น ตามกิจกรรม 5 ส ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

****ประโยชน์ที่เห็นชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตใจดี มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้นลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง เป็นการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ และงบประมาณของหน่วยงาน อีกทั้งยังส่งผลให้เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562

ดูรูปเพิ่มเติม