โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปี 2562

  • พิมพ์

เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนในด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน
... เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปี 2562 ณ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านธิ โดยมีนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานเปิดโครงการ
.... ซึ่งในปัจจุบันปัญหาของขยะเป็นปัญหาระดับโลก ที่ทุกคนต้องหันมาใส่ใจ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่วนปัญหาพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ มี 2 สาเหตุหลักๆ ได้แก่ 1.คนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ 2.บ้านธิเป็นเมืองทางผ่าน ที่มีผู้คนใช้สัญจรไปยังตำบล/จังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมากและบ้านธิ ยังเป็นตำบลที่สงบ ร่มรื่น น่าอยู่ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นจำนวนมากจึงเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดคนให้เข้ามาอยู่ในบ้านธิเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้กลายเป็นแหล่งที่สร้างขยะเพิ่มมากขึ้น
... เทศบาลตำบลบ้านธิ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชน และมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านธิ จึงได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปี 2562 ขึ้น โดยได้มีการคัดเลือกชุมชนต้นแบบบ้านป่าเหียงและบ้านศรีดอนชัย เพื่อนำร่องในการให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านของการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในการลด การนำขยะ กลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการสร้างมูลค่าจากขยะ จึงเกิดเป็น “การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง” ของเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการลดปริมาณขยะมูลฝอย และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน ในการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการบูรณา การการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนสร้างอาชีพ และรายได้จากการจัดการขยะในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องยั่งยืน โดยมี คุณอารีวรรณ บุญสูงอดีต ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้

ดูรูปเพิ่มเติม