ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2562

..เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ
นายสุเมธี ใจยาใหญ่ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมการประชุมโดยมีวาระที่สำคัญ เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 1. การขอเสนอญัตติ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดูรูปเพิ่มเติม