การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างผังเมืองชุมชนบ้านธิ

  • พิมพ์

... เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2562 เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ประชาชนตำบลบ้านธิ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ร่าง)“ผังเมืองชุมชนบ้านธิ” ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
... ด้วยจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านธิ จังหวัดลำพูน เป็นผังเมืองรวมชุมชนเปิดใหม่มีพื้นที่รวม ๗๒.๖๖ ตารางกิโลเมตรเขตวางผังครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านธิ (เทศบาลตำบลบ้านธิ) และบางส่วนของตำบลห้วยยาบ (องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปิดประกาศ และประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมชุมชนบ้านธิ จังหวัดลำพูน
…และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ร่าง)“ผังเมืองชุมชนบ้านธิ”ขึ้น ซึ่งมีผู้รับฟังและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ซึ่งในบางรายละเอียดยังขาดความชัดเจน จึงได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ร่าง)“ผังเมืองชุมชนบ้านธิ ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
... ในส่วนของผังเมืองรวมที่จัดทำขึ้นนี้ คือนโยบายมาตรการและแผนผัง ที่จะประกาศเป็นกฎหมาย เพื่อใช้สนับสนุนและควบคุมการพัฒนาของภาครัฐและเอกชน ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมและขนส่งการสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะในท้องที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้เพื่อให้การขยายตัวของชุมชนบ้านธิจังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย นำความสะดวกสบาย ความสวยงาม น่าอยู่อาศัย ประหยัดการลงทุนและสิ่งแวดล้อมที่ดีมาสู่ประชาชนอีกทั้งสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ในอนาคต

ดูรูปเพิ่มเติม