ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการ“รวมใจ ECT 30 ปี ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

... เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้ร่วมกับบริษัทอิเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดโครงการ“รวมใจ ECT 30 ปี ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”ณ บริเวณสวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพร เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
... โดยบริษัทอิเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน มีการดำเนินนโยบายเรื่องการมีส่วนร่วมและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ให้ความสำคัญในการสนับสนุนแนวทางการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธิ จัดโครงการ“รวมใจ ECT 30 ปี ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านธิ และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความหวงแหนต้นไม้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
... ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ 

ดูรูปเพิ่มเติม