ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ประจำปี 2562

...เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ได้จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ประจำปี 2562 หลักสูตร “การตัดผมชาย”ให้แก่ประชาชนบ้านสันทรายและผู้ที่สนใจ โดยมีนายชิษณุพงค์ ปินชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
... ทั้งนี้มีวัตถุเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงาน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม