ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน

.... อำเภอบ้านธิ ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน อำเภอบ้านธิ จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนบ้านป่าเหียง หมู่ที่ 13 
.... เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 13 โดยอำเภอบ้านธิ ได้ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน อำเภอบ้านธิ ลงพื้นที่ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่เพื่อสอบถามปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
.... ทั้งนี้ได้มีส่วนราชการและภาคเอกชน ได้ร่วมให้บริการและจัดนิทรรศการ ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านธิ ให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องการชำระภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องการขออนุญาตต่างๆ เช่น การประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร และการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ,โรงพยาบาลบ้านธิ ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต การให้ความรู้และคำแนะนำการป้องกันโรคติดต่อ ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านธิ ออกบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ,กศน.อำเภอบ้านธิ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่และการสอนทำขนมบัวลอย ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านธิ ให้ความรู้การใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง และสถานีตำรวจภูธรบ้านธิ ได้ให้ความรู้ด้านกฎจราจร โดยมีนายสิทธิศักดิ์ พรหมรัตน์สรณ นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนบ้านป่าเหียง หมู่ที่ 13

ดูรูปเพิ่มเติม