ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิร่วมซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัย จำลองเพลิงไหม้อาคาร ทต.มะเขือแจ้

ทต.บ้านธิบ้านธิ ร่วมซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัย จำลองเพลิงไหม้อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
..เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธิ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ได้มีการโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ และแผนปฏิบัติการ 
... โดยทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านธิและเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเหตุซึ่งกันและกัน

ดูรูปเพิ่มเติม