ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุ่น

.... เทศบาลตำบลบ้านธิ ให้ความสำคัญการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและการป้องกันโรคเอดส์ จึงได้ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านธิ จัดโครงการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านธิ ประจำปี 2562
... เช้าวันนี้ (29 ส.ค.2562) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ นายชิษณุพงค์ ปินชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและการป้องกันโรคเอดส์ ตามโครงการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านธิ ประจำปี 2562 
... ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญปัญหาของเด็กเยาวชน ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาพสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตในสังคมจากครอบครัวขยาย กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทำให้พ่อแม่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ส่งผลให้สภาพครอบครัวขาดความอบอุ่น เยาวชนในครอบครัวขาดการดูแลและชี้แนะในสิ่งที่เหมาะสม ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ และวัฒนธรรมข้ามชาติ ทำให้เยาวชนถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า จึงทำให้เด็กเยาวชนต้องประสบกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ตลอดจนปัญหาในด้านต่างๆ
.... เทศบาลตำบลบ้านธิ จึงจัดทำโครงการให้ความรู้กับเยาวชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 15-18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการทางเพศของตนเอง โดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการคิด มีการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพื่อน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกให้เยาวชนได้คิดถึงปัญหาทางเพศ การแก้ไขและการป้องกันปัญหาตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านธิ ให้สามารถจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐาน และดำเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่และตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างสร้างสรรค์

ดูรูปเพิ่มเติม