ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประจำเดือน สิงหาคม 2562

เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน พัฒนาสังคมให้น่าอยู่

..เช้าวันนี้(วันที่ 7 สิหาหาคม 2562)  นายปริญญา  ขาววัฒน์  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ  ลงพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด  บ้านช่างเพี้ยน หมู่ที่ 7 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนำโดยนายประเสริฐ  มูลงาม ผู้ใหญ่บ้านช่างเพี้ยน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในครั้งนี้

....การทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้  จึงถือว่าเป็นหนึ่งในหลักการช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม เป็นการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ความเสียสละ เป็นคุณธรรมที่ควรยึดถือปฏิบัติสำหรับทุกๆคน ไม่เพียงแต่ผู้ที่เป็นผู้นำเท่านั้น ผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมควรยึดหลักธรรมข้อนี้เป็นหลักใน  การดำเนินชีวิต การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี้ถือเป็นหลักปฏิบัติสำคัญของคนดี 

 

....ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ประกอบกับการส่งเสริมการมีหลักคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านธิทุกคนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลบ้านธิกับชุมชน   ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ  จึงกำหนดให้มี กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทุกวันพุธ ซึ่งมีแผนงานการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชน/หมู่บ้าน/สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวในเขตของเทศบาลตำบลบ้านธิและบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ

ดูรูปเพิ่มเติม