ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานสืบสาน งานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองตำบลบ้านธิ ประจำปี 2562

งานสืบสาน งานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองตำบลบ้านธิ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้จัดงาน“สืบสาน งานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ตำบลบ้านธิ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีปีใหม่เมือง และส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจ รักใคร่ เกื้อกูลกัน และมีความสัมมาคารวะต่อผู้สูงอายุในท้องถิ่นอีกด้วย ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร , ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ,การแห่พระพุทธรูป ,การประกวดการประดิษฐ์เครื่องสักการะและกิจกรรมการแข่งขันการก่อเจดีย์ทราย โดยการจัดงานได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า ณ พิพิธภัณฑ์บ้านไตลื้อ และช่วงบ่าย ณ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมบ้านธิเมืองสามไต โดยมีนายสิทธิศักดิ์ พรหมรัตน์สรณ นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เทศบาลตำบลบ้านธิ