ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

         เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ลงพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับทางอำเภอบ้านธิ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมทำกิจกรรมล้างถนน "ถนนท้องถิ่นสะอาด สวยงาม ปลอดภัย" เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ปรับปรุงถนน ทางเดิน ให้มีความสะอาดและเรียบร้อย โดยได้ดำเนินการล้างถนนทางหลวงหมายเลข 1147 ตั้งแต่หน้าที่ทำการผู้ใหญ่หมู่ที่ 18 ถึงหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านธิ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มีผู้คนสัญจร ผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มความชุ่มชื่น ลดการฟุ้งกระจายปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลดมลภาวะทางอากาศ ไล่หมอกควันตามนโยบายของจังหวัดลำพูน
        การทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นหนึ่งในหลักการช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม เป็นการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ความเสียสละ เป็นคุณธรรมที่ควรยึดถือปฏิบัติสำหรับทุกๆคน ไม่เพียงแต่ผู้ที่เป็นผู้นำเท่านั้น ผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมควรยึดหลักธรรมข้อนี้เป็นหลักใน การดำเนินชีวิต การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี้ถือเป็นหลักปฏิบัติสำคัญของคนดี 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ประกอบกับการส่งเสริมการมีหลักคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านธิทุกคนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลบ้านธิกับชุมชน ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ จึงกำหนดให้มี กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทุกวันพุธ ซึ่งมีแผนงานการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชน/หมู่บ้าน/สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวในเขตของเทศบาลตำบลบ้านธิและบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ

ดูรูปเพิ่มเติม