ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประชุมพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่  30  มกราคม 2562  เทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้จัดประชุมพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังแนวนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมพร้อมที่จะให้บริการและดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในทุกด้านอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้โดยมี นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านธิ เป็นประธานการประชุม ณ อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านธิ

ดูรูปเพิ่มเติม