กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

  • พิมพ์

เช้าวันนี้(7 พ.ย. 2561)นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล นำพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ลงพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด ณ บ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านธิ โดยร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนำโดยกำนัน บุญเย็น  สายก้อน กำนันตำบลบ้านธิ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในครั้งนี้

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่มีแนวนโยบายการบริหารองค์กร  โดยใช้หลักธรรมาภิบาลหลักคุณธรรมและจริยธรรม  การทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  จึงถือว่าเป็นหนึ่งในหลักการช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม เป็นการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ความเสียสละ เป็นคุณธรรมที่ควรยึดถือปฏิบัติสำหรับทุกๆคน ไม่เพียงแต่ผู้ที่เป็นผู้นำเท่านั้น ผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมควรยึดหลักธรรมข้อนี้เป็นหลักใน        การดำเนินชีวิต การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี้ถือเป็นหลักปฏิบัติสำคัญของคนดี  

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ประกอบกับการส่งเสริมการมีหลักคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านธิทุกคนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลบ้านธิกับชุมชน   ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ  จึงกำหนดให้มี กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทุกวันพุธ ซึ่งมีแผนงานการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชน/หมู่บ้าน/สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวในเขตของเทศบาลตำบลบ้านธิและบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ 

ดูรูปเพิ่มเติม