ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  เวลา 13.30 น.  เทศบาลตำบลบ้านธิ  จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 24 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีนายสุเมธี  ใจยาใหญ่  ประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุม และมีนางผ่องจิต  ปัญโญใหญ่  เป็นเลขานุการสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร นำโดยนายวรชาติ  ศรีไม้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ และหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

การประชุมมีระเบียบวาระทั้งสิ้น 5 วาระการประชุม โดยมีวาระที่สำคัญคือ การขออนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านธิ จำนวน 3 คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จำนวน 3 คน