ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

จังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ ประจำปี 2561

จังหวัดลำพูนมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน

โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ประจำปี 2561

 

                 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน  นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพูน  เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคล องค์กร และชุมชน ที่ได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ และการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีมิติทางวัฒนธรรมให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

                ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล องค์กร และชุมชนที่ทำงานหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลต้นไม้ และการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเข้ามาเป็นองค์ประกอบในแนวคิด หรือวิธีการในการดำเนินงาน  ซึ่งผลการคัดเลือกประเภทองค์กร  ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  โดยมีนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ , ในส่วนของประเภทชุมชน  ได้แก่ ชุมชนบ้านทุ่งยาวตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน และประเภทบุคคล ได้แก่ นายนิมิต  สาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและรับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีต่อไป