ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

“โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2561

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความเจริญมากขึ้น แต่ก็ยังประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมและสาธารณภัยต่างๆที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และภัยจากธรรมชาติ ซึ่งนำมาสู่ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในแต่ละปีเป็นจำนวนมากมายมหาศาลและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ  เทศบาลตำบลบ้านธิ  จึงได้จัด“โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนที่สนใจประจำปีงบประมาณ 2561” ขึ้น ในวันที่ 19 กรกฎาคม – 19 กรกฎาคม  2561 ณ.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านธิ  โดยจัดให้มีการอบรมทบทวนให้ความรู้เรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,การปฐมพยาบาลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ,ความปลอดภัยทางถนนการบริการด้านจราจร, การป้องกันระงับเหตุอัคคีภัย และการดับเพลิงขั้นต้น  โดยมีนายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ดูรูปเพิ่มเติม