ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ของวัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ของวัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามต่อไป