ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลบ้านธิเปิดโรงเรียนผู้สูงวัย รุ่นที่ 1

เทศบาลตำบลบ้านธิเปิด“โรงเรียนผู้สูงวัย”รุ่นแรกเพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม
“สูงวัยอย่างมีค่า ใช้ภูมิปัญญาสร้างสุข” นี่คือคำขวัญของโรงเรียนสูงวัยสามไตบ้านธิวิทยา โรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลบ้านธิได้มีกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้มีพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงวัยรุ่นที่ 1 ภายใต้ชื่อที่ว่า “โรงเรียนสูงวัย สามไตบ้านธิวิทยา (ส.ว.ธ.)” ขึ้น โดยมี มีนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมีผู้สูงอายุทั้งหญิงชายแต่งกายชุดนักเรียนร่วมเข้าห้องเรียนจำนวน 40 คน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมในการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีครูและวิทยากรสอนสอนนักเรียนตามหลักสูตรการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ใช้เวลาเรียน 16 สัปดาห์ๆ ละ 8 ชั่วโมง และหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมด 10 วิชา ได้แก่ วิชาพระพุทธศาสนา ,วิชาสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ ,วิชาประวัติศาสตร์ ,วิชากฎหมายเบื้องต้นและการจราจร ,วิชาพลศึกษาและนันทนาการ ,วิชาเศรษฐกิจพอเพียงและการงานอาชีพ ,วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , วิชาสุขภาพอนามัย โภชนาการ อาหารและยา ,วิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม และวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้กล่าวว่า การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรชุมชนที่มีเป้าหมาย และเจตนารมณ์ร่วมกันในการผลักดัน ให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุครอบคลุม ทุกพื้นที่มากที่สุด อีกทั้งผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรค่าแก่การรักษา และทำนุบำรุงดูแล ให้มีชีวิตที่ดีตามวัยของผู้อาวุโส และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆ เกิดการพัฒนาตนเองและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง และถ่ายทอดการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้อื่นได้ ได้ใช้ศักยภาพที่มีในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้ดำรงอยู่ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้สูงอายุต้องทำคือ กิจกรรม 3 อ. คือ อาหาร อารมณ์ และออกกำลังกาย โดยเน้นเรื่องของความสุขและเสียงหัวเราะของผู้สูงอายุเป็นสำคัญ ตามวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนสูงวัยสามไตบ้านธิวิทยา ที่ว่า “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรม 3 ไตบ้านธิ (ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน)”

ดูรูปเพิ่มเติม