ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

มอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการที่โอนย้าย

ดาบตำรวจจรัญญู อภิวงค์งาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิพร้อมด้วยนายวิชัต ประธานราษฏร์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำลบ้านธิ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้มอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการเทศบาลที่โอนย้ายได้แก่ 1.นายปรีชา ทองเงิน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ย้ายไปสังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก 2.นางสาวกัลยาณี ภู่ระหงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ย้ายไปสังกัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และ 3.นางสาวปราณี ศรีนวลใหญ่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ย้ายไปสังกัด
พร้อมกันนี้นายวิชัต ประธานราษฏร์ ยังได้กล่าวคำขอบคุณที่ข้าราชการทั้ง 3 คนนี้ ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลบ้านธิและร่วมกันปฎิบัติงานที่ดีเสมอมา

ดูรูปเพิ่มเติม