ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการจัดสรรงบประมาณฯ

นาย วรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธีเกิดการประชุม โครงการ "การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดาริฯ" เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ 

ดูรูปเพิ่มเติม