ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการ “คืนความรู้สู่ชุมชน เรื่องการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไตลื้อ ”

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)  เรื่องการสนับสนุนและการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ การทำวิจัย และการบริหารราชการร่วมกัน  โดยได้ลงพื้นที่ในการศึกษาวิจัย  บริการวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของตำบลบ้านธิ  ซึ่งหนึ่งในโครงการที่สำคัญ ก็คือ โครงการ “คืนความรู้สู่ชุมชน  เรื่องการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไตลื้อ ” ทีมวิจัยซึ่งนำโดย อาจารย์ชาญวิทย์  จาตุประยูร  พร้อมด้วยคณะ และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ทางทีมงานวิจัย ได้นำเสนอสรุปผลงานวิจัย  โดยมีนายชิษณุพงค์  ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  ได้กล่าวปิดโครงการวิจัยดังกล่าว  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไตลื้อ โดยได้เข้าศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและร่วมจัดกิจกรรมกับกลุ่มชุมชนไตลื้อ 9 กลุ่มจาก 10 หมู่บ้าน ได้แก่

กลุ่มเพาะเห็ด บ้านเตาปูน หมู่ที่ 1

กลุ่มน้ำถุ้ง บ้านป่าเปา หมู่ที่ 2

กลุ่มข้าวแต๋น/โฮมสเตย์ บ้านธิหลวง หมู่ที่ 3

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9

กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแพะต้นยางงาม หมู่ที่ 11

กลุ่มหมู่บ้านไตลื้อ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 13

กลุ่มข้าวแคบและกลุ่มทอผ้าไตลื้อ หมู่ที่ 17

ดูรูปเพิ่มเติม