ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ทต.บ้านธิ ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการแกะคว้านลำไย

กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านธิ ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการแกะคว้านลำไย ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ พบว่า มีผู้ประกอบการที่มีบ่อพักน้ำเสียและไม่มีบ่อพักน้ำเสีย โดยได้มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำ ลำเหมือง และพื้นที่สาธารณะ ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ทั้งกลิ่น น้ำเน่าเสีย ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านธิ จากการประกอบอาชีพแกะคว้านลำไยของประชาชนในช่วงฤดูที่มีผลผลิตลำไย
เทศบาลตำบลบ้านธิ จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากการแกะคว้านลำไย โดยได้จัดทำประกาศกำหนดมาตรการกำหนดให้ผู้ประกอบการแกะคว้านผลลำไยดำเนินการก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้งในสถานประกอบการ และทำข้อตกลง ( MOU) ระหว่างร่วมปฏิบัติตามระเบียบ กำหนดกติกาบทลงโทษทางสังคมร่วมกัน พร้อมกับเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการนำน้ำทิ้งจากลำไยสร้างนวัตกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์เช่น น้ำหมักปุ๋ยลำไย น้ำส้มสายชูจากลำไย เป็นต้น โดยเทศบาลฯ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการเข้าใจต่อมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับร่วมกัน และสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน