ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปี 2560 โดยการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อจัดเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีตัวแทนประชาชนทั้ง 20 หมู่บ้านมาฝึกอบรมเพื่อเป็นแกนนำไปสอนให้กับประชาชน ประกอบกับเพื่อเป็นอาชีพให้กับประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการมีรายได้ในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้ประชาชนได้ถวายความจงรักภักดีและความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีประชาชน ผู้มีจิตอาสา เจ้าหน้าที่เทศบาล นักเรียน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ได้ร่วมกันจัดทำ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านไตลื้อเทศบาลตำบลบ้านธิ ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ตั้งเป้าหมายการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้ได้ 7,800 ดอก
ทั้งนี้นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้กล่าวขอบคุณผู้มีจิตอาสา ที่มาร่วมกันปะดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ ซึ่งทุกคนทำด้วยใจด้วยจิตอาสาที่เต็มเปี่ยม เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ดูรูปเพิ่มเติม