ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.บ้านธิ

นายจำรัส คำใจ ประธานชมรมจิตอาสาดูแลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน ตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยสมาชิก ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ,ร.ท.ประวิทย์ ทาแดง ผบ.มว.รส.ที่ ๒ (อ.บ้านธิ) ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๗) , ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านธิและกลุ่มเยาวชนจิตอาสาฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ตาม“โครงการมิตรภาพกายบำบัด” กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในการสร้างเสริมสุขภาพและดูแลใจ ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการและผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยจำนวน 12 คน ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ
เพื่อติดตามประเมินสภาพอาการของผู้ป่วย ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการดูแลตนเอง และสอนญาติในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยอย่างได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรค ให้ผู้ป่วย และญาติสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข พร้อมกันนี้ยังได้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
และมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยที่จะได้มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

ดูรูปเพิ่มเติม