ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการเปิดโลกกว้าง ประจำปี 2560

โครงการเปิดโลกวิชาการ ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้ดำเนินการจัดโครงการ “เปิดโลกวิชาการ ประจำปี 2560 ”  โดยมีนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯและหัวหน้าส่วนราชการ  ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานทางการศึกษา นวัตกรรม สื่อการเรียน  นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จจบศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ของนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ และโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ   และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนและผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ  ,พิธีมอบทุนการศึกษา รวมไปถึงยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ และโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ  การจัดโครงการในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านการศึกษา และเพื่อเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กได้สนใจในการเรียนและเป็นแรงเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นสูงต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีเด็กที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาลสังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ จำนวน 42 คน,ระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวน 19 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 คนจากโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ รวมทั้งหมด 68 คน

ทั้งนี้นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้กล่าว แสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกคน เนื่องจากการศึกษาเป็นการวางรากฐานที่ดี ที่ถูกต้องให้ตัวบุคคลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างเคร่งครัด  ซึ่งเป็นนโยบายของทางเทศบาลตำบลบ้านธิ  ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด เป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป  

ดูรูปเพิ่มเติม 1

ดูรูปเพิ่มเติม 2