ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

คณะกรรมาธิการการเกษตร พร้อมด้วยคณะฯ ได้มาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยป่าเจ๋น บ้านดอยเวียง

พลเอกชัยยุทธ์ สุวรรณมาศ หัวหน้าคณะกรรมาธิการการเกษตร พร้อมด้วยคณะฯ ได้มาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยป่าเจ๋น บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและการดำเนินงานการก่อสร้างโดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย พันเอกพงษ์มิตร ปิ่นปันคง เสนาธิการ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบ้านธิ  นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ   ซึ่งฝายชะลอน้ำห้วยป๋าเจ๋นเป็นฝ่ายที่ชาวบ้านร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธิ ภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยกันสร้างขึ้น  โดยก่อสร้างมาตั้งแต่ มิถุนายน 2558 เป็นฝ่ายที่มีขนาดความกว้าง 50 เมตร ลึก 9 เมตร โดยใช้ไม้ใฝ่เป็นโครงสร้างตัวฝาย เทด้วยดินเหนียวผสมปูน  ปัจจุบัน มีความคืบหน้าการก่อสร้าง ร้อยละ 90 ซึ่งการฟื้นฟู อนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า อันเป็นต้นทุน ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและระบบนิเวศน์  ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น “มีน้ำ มีป่า สร้างชีวิต”โดยอาศัยวิถีชุมชน และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้อย่างสมบูรณ์  โดยเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะทำให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากฝายแห่งนี้เป็นจำนวนมาก

ดูรูปเพิ่มเติม