ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศ ก.ท.จ.และ ก.อบต.จังหวัดลำพูน

เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศ ก.ท.จ.และ ก.อบต.จังหวัดลำพูน

เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย  การดำเนินการ ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

1.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558

2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558

3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558

4.แบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558

5.แบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558

6.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558

7.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558

8.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558

9.แบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558

10.แบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558

11.คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ

12.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ว41 ลว 9 มิ.ย. 2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนฯ(การดำเนินการทางวินัย)

13.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ว8  ลว 6 ก.พ. 2560 เรื่องแบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

14.แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัย