ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

คู่มือประชาชน

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการเปิดตัวคู่มือสำหรับประชาชน เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th

กระบวนงานช่าง

1.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22